Algemene Voorwaarden van Sue’s Botanica

 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Conformiteit en garantie
Artikel 9 – Levering, levertijd en uitvoering
Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Gegevensbescherming
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 – Wijzigingen

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Sue’s (Botanica)
Koolmees 16
1628 AS Hoorn;

Bezoekadres
Daltonstraat 8
1704 SX Heerhugowaard;

Telefoonnummer: 085 06 06 138 (ma t/m vr 9:00-17:00)
E-mailadres: info@suesbotanica.nl
KvK-nummer: 64584739
Btw-identificatienummer: NL200256051B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sue’s en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen jou en Sue’s.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Sue’s zijn in te zien en deze op verzoek van jou zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan jou ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door jou op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van jou langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige van toepassing en kan je je in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van Sue’s voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Sue’s is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. Als Sue’s gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sue’s niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Sue’s kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • De prijs inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van verzending;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Sue’s de prijs garandeert;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor jou te raadplegen is;
 • De manier waarop jij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • De gedragscodes waaraan Sue’s zich heeft onderworpen en de wijze waarop jij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie en;
 • Beschikbare maten, kleuren en soort materialen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Sue’s langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sue’s is bevestigd, kan je de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sue’s passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien jij elektronisch kan betalen, zal Sue’s daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Sue’s kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sue’s op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Sue’s zal bij het product of dienst aan jou de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van Sue’s waar jij met klachten terecht kan;
 2. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Sue’s deze gegevens al aan jou heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 3. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
 2. Echter, producten van Sue’s die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van jouw herroepingsrecht, zal jij je richten naar de door de Sue’s bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte instructies.
 3. Echter, producten van Sue’s die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.

 

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur behoudt Sue’s zich het recht om de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten te veranderen. Hierbij zal Sue’s jou uiterlijk 14 dagen van tevoren informeren en de mogelijkheid geven om de overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat je enige vergoeding verschuldigd bent voor niet geleverde producten.
 2. De persoonlijke Sue’s Botanica’s kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De kortingscodes van Sue’s mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam Sue’s en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
 3. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Sue’s behoudt zich het recht om de verkregen korting met terugwerkende kracht te verrekenen.
 4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
 6. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Sue’s niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. Sue’s staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Sue’s verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die jij op grond van de overeenkomst tegenover Sue’s kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen direct bij ontdekking op schriftelijke wijze aan Sue’s te worden gemeld. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is het noodzakelijk om een foto van zowel de bloemen als de bloemstelen als bewijs mee te sturen.
 4. De garantietermijn van Sue’s bedraagt 7 dagen. Sue’s is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door jou, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Sue’s en/of op de verpakking behandeld zijn.
 1. Sue’s garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens, dier en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

 

Artikel 9 – Levering, levertijd en uitvoering

 1. Sue’s zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Sue’s bezorgd in heel Nederland.
 3. De verzendkosten bedragen €5,95.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan Sue’s kenbaar hebt gemaakt.
 5. Een adreswijziging dient 1 dag vóór de bezorgdag en vóór 16:00 uur door te zijn gegeven.
 6. Bezorging is alleen mogelijk op de door Sue’s aangegeven bezorgdagen, namelijk dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.
 7. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Sue’s geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 1 dagen uitvoeren, tenzij jij akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang jij hiervan uiterlijk 24 uur nadat jij de bestelling hebt geplaatst bericht. Jij hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Je hebt geen recht op een schadevergoeding.
 8. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan jij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft jou geen recht op schadevergoeding.
 9. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Sue’s het bedrag dat jij betaald hebt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 10. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sue’s zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Sue’s.
 11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sue’s tot het moment van bezorging aan jou of een vooraf aangewezen en aan Sue’s bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 12. Je bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke m.b.t. acceptatie.
 13. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

 

Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. Jij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, ten allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Jij kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, ten allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Jij kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • ten allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Sue’s voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als jij te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor de betaling kan je uitsluitend gebruikmaken van de door Sue’s Botanica aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door jou verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlengen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat jij de bevestiging van de overeenkomst hebt ontvangen.
 3. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Sue’s te melden.
 4. In geval van wanbetaling van jouw kant heeft Sue’s behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan jouw kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.
 5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Sue’s uitsluitend elektronisch aangeboden.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Sue’s beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sue’s, nadat jij de gebreken hebt geconstateerd.
 3. Bij Sue’s ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sue’s binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dien jij je allereerst te wenden tot Sue’s. Indien er klachten zijn die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, kan jij je wenden tot het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Sue’s niet op, tenzij Sue’s schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sue’s, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Sue’s en jou waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien jij woonachtig bent in het buitenland
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 14 – Gegevensbescherming

 1. Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om jou te informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van jou zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 – Wijzigingen

 1. Sue’s behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Hoorn, november 2018